Ce trebuie să știi despre activele financiare și utilizarea lor

Un activ financiar este orice activ care derivă valoare dintr-un contract sau un drept legal. Aceste active includ numerar, acțiuni, obligațiuni și alte titluri de valoare care pot fi tranzacționate pe piețele financiare. Practic, un activ financiar este un activ ne-fizic al cărui valoare este determinată de un acord contractual.

Categorii de active financiare

Există mai multe categorii de active financiare, care pot fi clasificate în funcție de natura și caracteristicile lor. Aceste categorii sunt:

Trezorerie

Trezoreria reprezintă numerarul și echivalentele de numerar. Acestea sunt cele mai lichide forme de active financiare și includ bani aflați în conturi bancare și alte instrumente financiare pe termen scurt, care pot fi convertite rapid în numerar fără pierderi semnificative de valoare. Exemple comune includ depozitele la termen și bonurile de tezaur.

Instrument de capitaluri proprii al altei entități

Instrumentele de capitaluri proprii sunt acțiuni sau alte titluri de valoare emise de o altă entitate care conferă drepturi de proprietate asupra acelei entități. Deținerea acestor instrumente oferă investitorilor dreptul de a participa la profituri și la distribuirea activelor în cazul lichidării entității. Acțiunile comune și acțiunile preferențiale sunt exemple de astfel de instrumente.

Drept contractual

Un drept contractual este un acord legal care oferă dreptul de a primi numerar sau alt activ financiar de la o altă entitate. Aceste drepturi pot fi împărțite în două categorii principale:

În primul rând, există dreptul contractual de a primi numerar sau alt activ financiar de la o altă entitate. Acest tip de drept se întâlnește frecvent în cazul obligațiunilor și al altor instrumente de datorie, unde deținătorul are dreptul de a primi plăți de dobânzi și rambursarea principalului.

În al doilea rând, există dreptul contractual de a schimba active sau datorii financiare cu o altă entitate în condiții favorabile. Aceste drepturi sunt adesea întâlnite în contractele de derivative, unde părțile implicate schimbă fluxuri de numerar sau alte active financiare în funcție de anumite condiții predefinite.

Contract decontat în propriile instrumente de capitaluri proprii

Acest tip de contract implică utilizarea instrumentelor de capitaluri proprii ale entității pentru a deconta o datorie sau un alt angajament financiar. Există două tipuri principale de astfel de contracte:

Primul tip este un instrument financiar nederivat cu obligația de a primi un număr variabil de instrumente de capitaluri proprii. Aceste instrumente sunt de obicei utilizate în compensațiile bazate pe acțiuni, unde angajații primesc acțiuni ale companiei în funcție de anumite condiții de performanță.

Al doilea tip este un instrument financiar derivat decontat altfel decât prin schimbul unei sume fixe de numerar sau alt activ financiar pentru un număr fix de instrumente de capital propriu. Derivativele financiare, cum ar fi opțiunile pe acțiuni, intră în această categorie, unde valoarea și decontarea sunt determinate de mișcările prețului acțiunilor.

Excluderea instrumentelor de capital propriu care sunt contracte pentru primirea sau livrarea propriilor instrumente de capitaluri proprii

Distincția între instrumentele de capitaluri proprii utilizate pentru decontarea altor contracte financiare și cele care sunt contracte pentru primirea sau livrarea propriilor instrumente de capitaluri proprii este crucială. Aceste contracte din urmă nu sunt considerate active financiare. Motivul principal este că nu implică drepturi sau obligații de a primi sau furniza numerar sau alt activ financiar. Spre exemplu, un contract pentru achiziționarea de acțiuni proprii nu este un activ financiar, deoarece implică doar transferul de instrumente de capitaluri proprii, fără a afecta fluxurile de numerar ale entității.

Aceste contracte sunt importante deoarece reflectă doar modificări în structura capitalului entității, nu în activele sale financiare. În esență, ele nu generează sau cer numerar sau alte resurse financiare, ci doar schimbă proprietatea asupra acțiunilor. Astfel, nu creează noi active financiare sau datorii pentru entitate.

Un alt exemplu ar fi contractele prin care o companie își răscumpără acțiunile. Aceste contracte nu sunt considerate active financiare pentru că nu implică schimburi de numerar sau altă valoare între părți. Ele doar transferă acțiuni din piață înapoi către companie, reducând numărul total de acțiuni în circulație.

De asemenea, instrumentele financiare derivate decontate prin livrarea propriilor instrumente de capitaluri proprii intră în această categorie. Opțiunile pe acțiuni, de exemplu, care permit achiziționarea sau vânzarea de acțiuni ale companiei la un preț prestabilit, nu sunt considerate active financiare dacă nu implică schimbul de numerar sau alt activ financiar. Ele schimbă doar drepturile asupra acțiunilor, fără a afecta bilanțul financiar al companiei în termeni de numerar sau alte active lichide.

Aceste contracte de primire sau livrare a propriilor instrumente de capitaluri proprii nu sunt tratate ca active financiare deoarece nu implică fluxuri de numerar sau alte active financiare. În loc să schimbe poziția financiară a entității, ele doar ajustează structura capitalului propriu, ceea ce le exclude din categoria activelor financiare.

Claritate în utilizarea activelor financiare

Activele financiare joacă un rol crucial în economia modernă, oferind mijloace de economisire și investiții, facilitând fluxurile de capital și contribuind la alocarea eficientă a resurselor. Înțelegerea diferitelor categorii de active financiare și a caracteristicilor acestora este esențială pentru investitori, manageri financiari și toate persoanele implicate în piețele financiare. Prin definirea clară și distincția corectă între aceste categorii, se poate asigura o mai bună gestionare a riscurilor și o mai mare transparență în raportarea financiară.